Thử thách 100 ngày – Online

1.500.000 

Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân trong vòng 100 ngày, bao gồm 5 khía cạnh quan trọng: Thu nhập, Tiết kiệm, Chi tiêu, Đầu tư và Bảo vệ tài sản