Khóa online: Bảo toàn vốn

400.000 

Khóa học này giúp bạn hiểu đúng hơn về bảo hiểm, bảo toàn tài chính & sức khỏe qua từng thay đổi trong cuộc sống và giúp tiền sống thọ hơn. Gồm 01 video zoom (45 phút) và thực hành trên nền tảng Gamification trong vòng 03 tháng.