Khóa online: Tiết Kiệm & Chi Tiêu

400.000 

Giúp bạn nâng cao và cải thiện về mục tiêu tiết kiệm và chi tiêu học qua 01 video zoom (45 phút) và thực hành trên nền tảng Gamification trong vòng 03 tháng.