Khóa online: Đầu tư phần 2 – Bất động sản

400.000 

Kiến thức cơ bản giúp cải thiện về mục tiêu đầu tư (bất động sản) học qua 01 video zoom (45 phút) và thực hành trên nền tảng Gamification trong vòng 03 tháng.