Khóa offline: Thử thách 100 ngày kế hoạch tự chủ tài chính

3.900.000 

Cải thiện tài chính toàn diện với 02 buổi học trực tiếp và thực hành từng bước trong 100 ngày với thời gian linh hoạt trong nền tảng Gamification. Nếu bạn đã đăng ký khóa học này, bạn có thể bỏ qua các khóa học lẻ theo mục tiêu.

Đăng ký ngay