Khóa online: Đầu tư phần 1 – Chứng khoán

400.000 

Kiến thức cơ bản giúp cải thiện về mục tiêu đầu tư (chứng khoán) học qua 01 video zoom (45 phút) và thực hành trên nền tảng Gamification trong vòng 03 tháng.