Khóa online: Tăng trưởng thu nhập

400.000 

Giúp bạn nâng cao và cải thiện về khía cạnh tăng trưởng thu nhập học qua 01 video zoom (45 phút) và thực hành trên nền tảng Gamification trong vòng 03 tháng.