Thử thách 100 ngày – Offline

3.900.000 

Đồng hành trực tiếp cùng bạn xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân với 5 khía cạnh quan trọng: Thu nhập, Tiết kiệm, Chi tiêu, Đầu tư và Bảo vệ tài sản