Love Podcast #04: Yêu đương hẹn hò cùng tài chính (ai trả tiền những lúc hẹn hò)

‘Chia’ tình phí sao cho vừa lòng: 1 người trả cũng kỳ, chia đôi thì bảo tính toán! Chuyện tình phí 28 năm cùng chồng và một số đúc kết của Mina cho vấn đề này nhé.

📻 LOVE PODCAST #04: Yêu đương hẹn hò cùng tài chính (ai trả tiền những lúc hẹn hò)

– Money With Mina team