Talk “Lừa đảo Tài chính trên không gian mạng” [Video Record]

Money with Mina chia sẻ lại buổi trò chuyện cùng với Hiếu PC (sáng lập Chống Lừa Đảo) và khách mời GS. Phan Văn Trường với kiến thức liên quan đến hành vi lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

Talk diễn ra vào 10PM Thứ 3 (29/11/2022) được ghi hình lại dành cho các bạn xem lại ghi nhớ thông tin.

– Money With Mina team