Đầu tư phần 2

300.000 

Những khái niệm cơ bản về đầu tư và thiết kế danh mục đầu tư của riêng bạn về bất động sản.